Vedtekter for Amcar Lillestrøm

Revidert årsmøte 2014

Navn og Emblem
Klubbens navn er Amcar Lillestrøm, Home of The Midnight Cruisers.
Klubben ble stiftet 13. november 1988, da under navnet The Midnight Cruisers of Åkrene, Norway.
Emblemet er Amcars kjente logo med undertekst Home of The Midnight Cruisers.
Navn, emblem, medlemskapslister, nettside eller klubbavis skal ikke brukes i reklame o.l. uten skriftlig godkjennelse fra styret. Dette gjelder også bruk for egen vinning.

Klubbmerker, jakker, og andre klubbeffekter skal kun kjøpes og brukes av medlemmer av Amcar Lillestrøm.

Formål
Øke interessen for amerikanske kjøretøyer.

Skape et godt kameratskap og samarbeid innad i klubben, samt knytte sammen medlemmer i felles interesse.

Arrangere klubbaktiviteter tilpasset medlemmene og som bidrar til å øke interessen for hobbyen vår.

Medlemskap
Det er ingen grense for hvor mange medlemmer klubben kan ha.

Alle som har betalt medlemskontingent er aktive medlemmer. Ved manglende innbetaling opphører medlemskapet.

Klubben har to typer medlemskap; enkeltmedlemskap og familiemedlemskap. Enkeltmedlemskap er personlig medlemskap. Familiemedlemskap gjelder for husstanden med 1-2 voksne pluss barn under 18 år.

Kontingentens størrelse fastsettes av styret.

Ingen medlemmer har noen spesiell rett til å låne av klubbens eiendom.

Ved misbruk av klubbens navn eller rykte kan styret velge å avslutte medlemmets medlemskap. Innbetalt årskontingent vil ikke bli refundert.

Økonomi

Klubben skal delta på Medlemsforum og End of Seasons hvert år. Presidenten + én fra styret eller én utpekt av styret deltar. Dette dekkes av klubben. 

Presidenten skal ha en godtgjørelse på kr. 5000,- per år, utbetales i desember hvert år. Vedtatt på årsmøte 2009.

Kassereren utbetaler andre utlegg til styret/medlemmer etter avtale og godkjenning av styret.

Styrets valgperiode

Hver valgperiode er på to år. I partallsår velges President, kasserer, styremedlem 1 og varamedlem. I oddetallsår er visepresident, sekretær, styremedlem 2 og styremedlem 3 på valg. 

Styrets funksjoner og oppgaver

Styret har ansvar for den daglige driften av Amcar Lillestrøm. 
Styret setter opp et årlig driftsbudsjett.
Styrets avgjørelser er kollektive.
Presidenten er klubbens leder. Presidenten innkaller til styremøte ved behov eller når minst tre styremedlemmer ønsker det. Presidenten leder styremøtene.
Visepresidenten er presidentens stedfortreder og overtar dennes oppgaver ved fravær. Hvis presidenten fratrer i løpende valgperiode, overtar visepresidenten som klubbens øverste leder fram til neste årsmøte.
Sekretæren fører møteprotokoll og behandler klubbens korrespondanse. Sekretæren er ansvarlig for medlemslisten.
Kassereren fører klubbens regnskap og har orden på klubbens økonomi. Kassereren tar vare på alle kvitteringer og andre papirer vedrørende regnskapet. Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12.

Styremedlemmer og varamedlem kan pålegges spesialoppgaver av styret eller styrets leder. Styremedlemmer skal tre inn der det er behov.

Arbeidsgrupper
For å lette styrets arbeid kan styret etablere arbeidsgrupper. Disse arbeidsgruppene jobber ut fra mandat gitt av styret. Arbeidsgruppen rapporterer til styret og styret har det endelige ansvar. 

Årsmøte
Årsmøtet er klubbens høyeste organ. 

Årsmøte med valg gjennomføres i februar hvert år.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 15 medlemmer krever det.

Medlemmer som ønsker saker behandlet av årsmøtet, må sende inn sine forslag til styret senest fire uker før oppsatt møtedato. Årsmøtet behandler ikke saker som er mottatt etter fristen.

Styret sender ut innkalling til årsmøtet senest tre uker før oppsatt møtedato, vedlagt saksliste og innkomne forslag.

Ordinære saker vedtas med simpelt flertall av de stemmeberettigede fremmøtte. Et medlem kan gi fullmakt til ektefelle/samboer. Ved avstemninger har styremedlemmer stemmerett. Ved stemmelikhet teller presidentens stemme som to.

Vedtak om nedleggelse av klubben må skje med to tredjedels flertall av de fremmøte stemmeberettigede.

Vedtak fattet av årsmøtet er endelig og kan ikke ankes. 

Valg 
Valgkomitéen legger fram forslag til kandidater til de postene som er på valg. 

Man kan kun stille på valg til én post, med unntak av styremedlem og varamedlem.

Hvert valg/post behandles og stemmes over hver for seg. Valg av styremedlem og varamedlem gjøres under ett. Den med flest stemmer trer inn som styremedlem. Den mest nest flest stemmer trer inn som 2. styremedlem/varamedlem.

Valg skal kun skje med stemmesedler.

Valgkomitéen har ansvar for opptelling av stemmer. Blanke stemmer telles ikke.

Valgkomite
Valgkomitéen består av styremedlemmer/varamedlem som sist gikk ut av styret.

Valgkomitéen har som oppgave å finne kandidater til de postene som er på valg. Det forutsettes at alle som blir innstilt har blitt forespurt av valgkomitéen og gitt sitt samtykke. 

Evt. benkeforslag registreres av komitéen.

Valgkomitéen sender sin innstilling til styret senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

Avvikling av Amcar Lillestrøm, Home of the Midnight Cruisers

Ved avvikling vil eiendeler bli solgt og oppspart formue bli gitt til A-Hus barneavdelingen som en gave.